Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ..........................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..............................................................................
Adres konsumenta(ów): ................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Data i podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.