REGULAMIN PROMOCJI CENOWYCH
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.
2. Promocją cenową są objęte produkty oferowane w zakładce „Promocje” oraz na tzw „Banerze głównym”.
3. Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie www.seedfarm.pl
4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
II. Oferta promocyjna
1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.
2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.
3. Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia regulaminów Sprzedawcy.
III. Czas trwania oferty
Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje w przypadku zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
IV. Uczestnicy
1. Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:
a) zaakceptują postanowienia regulaminów zakupów Sprzedawcy,
b) w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.
V. Opis oferty promocyjnej
Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad określonych w regulaminie zakupów Sprzedawcy i po cenach oferowanych w zakładkach „Promocje” oraz „Produkt dnia”.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.